ĐIỀU LỆ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Chuyên mục: Văn bản Đoàn TNNgày đăng: 04-10-2011
Hướng dẫn về việc làm lịch tuần và báo cáo tuần của các cơ sở Đoàn – Hội
Nhằm thực hiện công tác thi đua tháng và triển khai thông tin hoạt động của các cơ sở Đoàn – Hội trên website của Đoàn – Hội trường. Vp Đoàn trường hướng dẫn một số nội dung cần thiết trong công tác gởi lịch tuần và báo cáo tuần như sau:
Chuyên mục: Văn bản Đoàn TNNgày đăng: 01-10-2011
Hướng dẫn về việc Sơ kết, tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên hàng năm tại các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn trường
Nhằm chuẩn hoá công tác sơ kết, tổng kết hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên hàng năm, Ban Thường vụ Đoàn trường ban hành hướng dẫn các cơ sở Đoàn trực thuộc thực hiện công tác sơ kết,tổng kết hàng năm như sau:
Chuyên mục: Văn bản Đoàn TNNgày đăng: 01-10-2011
Hướng dẫn về việc đánh giá hoàn thành nhiệm vụ cán bộ Đoàn – Hội năm học 2011-2012
Nhằm gắn với công tác đào tạo của trường xây dựng năm hoạt động theo thời gian học tập, Ban Thường vụ Đoàn trường ban hành hướng dẫn thực hiện đánh giá mức độ cán bộ hoàn thành nhiệm vụ thống nhất trong hệ thống Đoàn – Hội. Đây là công tác giúp cho Đoàn – Hội các cấp thường xuyên đánh giá tình hình cán bộ thực hiện nhiệm vụ để kịp thời động viên, hiệu chỉnh nhân sự, đảm bảo nguồn lực lãnh đạo công tác Đoàn – Hội và phong trào sinh viên các cấp phát triển vững mạnh.
Chuyên mục: Văn bản Đoàn TNNgày đăng: 01-10-2011
Hướng dẫn V/v thực hiện thu Đoàn phí trong đoàn viên là sinh viên
Nhằm thực hiện việc thu Đoàn phí đúng theo điều lệ Đoàn, Ban Thường vụ Đoàn trường hướng dẫn các cơ sở Đoàn về việc thu Đoàn phí bắt đầu năm học 2011-2012 như sau:
Chuyên mục: Văn bản Đoàn TNNgày đăng: 01-10-2011
Hướng dẫn về việc xét công nhận Đoàn viên ưu tú năm 2010-2011
Nhằm để thực hiện tốt công tác phát triển Đảng trong sinh viên; căn cứ theo hướng dẫn số 106/HD-ĐHCN-ĐTN ngày 03/10/2008 của Đoàn trường về quy trình giới thiệu đoàn viên ưu tú sang Đảng và bồi dưỡng, hướng dẫn đoàn viên ưu tú phấn đấu rèn luyện, căn cứ vào tình hình thực tế của phong trào sinh viên trường, Ban Thường vụ Đoàn trường hướng dẫn các Đoàn khoa/Viện/Trung tâm về việc thực hiện xét công nhận đoàn viên ưu tú năm học 2011-2012 như sau:
Chuyên mục: Văn bản Đoàn TNNgày đăng: 01-10-2011
Quyết định Ban hành quy định quy trình ban hành, quản lý và lưu trữ văn bản của Đoàn trường
-Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; -Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác ban hành, quản lý, lưu trữ văn bản trong hệ thống Đoàn trường, - Ban Thường Vụ Đoàn trường đưa ra các quy định như sau:
Chuyên mục: Văn bản Đoàn TNNgày đăng: 01-10-2011
Hướng dẫn Tổ chức Đại hội, hội nghị Đoàn các cấp
Căn cứ vào Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sửa đổi tại Đại hội lần thứ IX (12/2007); căn cứ hướng dẫn quy trình và thủ tục tổ chức Đại hội Đoàn các cấp của Ban tổ chức Thành Đoàn TP.HCM và Quyết định số 140/QĐ-ĐTN ngày 30/07/2009 của Ban Thường vụ Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh quy định tiêu chuẩn cán bộ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh; căn cứ vào quyết định số 02/QĐ-ĐHCN-ĐTN ngày 01/07/2011 quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ Đoàn TNCS trường Đại học Công nghiệp TP.HCM và tình hình thực tế của phong trào Đoàn Thanh niên trường, Ban Thường vụ Đoàn trường ban hành hướng dẫn quy trình và thủ tục tổ chức Đại hội, hội nghị Đoàn các cấp như sau:
Chuyên mục: Văn bản Đoàn TNNgày đăng: 01-10-2011
Quy dịnh Chế độ kí duyệt và công bố văn bản của Đoàn trường
Căn cứ vào quyết định số 01/QĐ-ĐHCN-ĐTN quy định về cách thức làm việc trong Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên các cấp của trường; Ban Thường vụ Đoàn trường ban hành quy định và phân công về chế độ kí duyệt và công bố văn bản của Đoàn trường như sau:
Chuyên mục: Văn bản Đoàn TNNgày đăng: 01-10-2011
Quyết định và quy định Ban hành quy định sửa đổi về công tác thông tin, báo cáo trong hệ thống Đoàn - Hội trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
-Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam; -Căn cứ vào quy định cách thức làm việc trong Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường Đại học Kinh Tế ngày 01 tháng 7 năm 2011; -Căn cứ vào tình hình công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên, sinh viên tại Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM; -Ban Thường Vụ Đoàn trường đề ra những quy định về công tác sửa đổi, bổ sung báo cáo trong hệ thống Đoàn - Hội
Chuyên mục: Văn bản Đoàn TNNgày đăng: 01-10-2011
Quyết định Ban hành quy định về Cách thức làm việc trong Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên các cấp tại Trường Đại học Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh
-Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam; -Căn cứ vào tình hình công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên, sinh viên tại Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM; - Ban Thường Vụ Đoàn Trường Đại Học Công Nghiệp công bố quyết định về cách thức làm việc trong Đoàn như sau:
Chuyên mục: Văn bản Đoàn TNNgày đăng: 01-10-2011
Quyết định ban hành quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
-Căn cứ điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; -Căn cứ vào Quyết định số 140/ĐTN-QĐ ngày 30/07/2009 của Ban Thường vụ Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh; -Căn cứ vào tình hình công tác Đoàn và phong trào sinh viên tại Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM; Ban Thường Vụ Trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM ra quyết định như sau:
Chuyên mục: Văn bản Đoàn TNNgày đăng: 01-10-2011

<< < 1 2 3 4

Mùa hè xanh

MÙA HÈ XANH 2016 VÀ NHỮNG CÔNG TRÌNH THANH NIÊN

CÔNG TRÌNH THANH NIÊN 2016CHIẾN DỊCH MÙA HÈ XANH 2106TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCMTại Đắk Nông:Sửa chữa, sơn, trang trí lại Trường tiểu học Nguyễn Văn Bé, Đắk Sắk, Đắk Mil(Đơn vị thực hiện: Đội Công tác xã hội và Khoa Quản trị kinh doanh).Sửa chữa, vệ sinh, sữa chữa nahf vệ sinh Trường tiểu học ...

Các tin liên quan »

Gửi phản hồi

Name*

E-mail*
Messenger*